Offentlig anerkendelse i udlandet

Der er en række særlige forhold vedrørende offentlig anerkendelse (akkreditering) af uddannelser i udlandet

Her beskriver vi, hvad vi lægger vægt på, når vi vurderer offentlig anerkendelse og akkreditering af uddannelser i USA, Tyskland, Spanien, Frankrig og Schweiz.

Der findes ikke nogen føderal lovgivning om akkreditering i USA. Akkreditering er frivillig, men langt de fleste uddannelsessteder gennemgår en akkrediteringsproces. Som en konsekvens af den manglende lovgivning og den frivillige akkreditering findes der ikke nogen offentligt anerkendte akkrediteringsorganisationer i USA. Der eksisterer derimod et stort antal forskellige akkrediteringsorganisationer, som enten akkrediterer hele uddannelsessteder, enkelte uddannelser eller uddannelsesområder såsom kunstneriske uddannelser.

Vi kan derfor ikke altid godkende uddannelser fra amerikanske videregående uddannelsessteder. Vi har derfor fastsat følgende kriterier for akkreditering af amerikanske uddannelser, når vi godkender uddannelser i USA til SU:

  • Det videregående uddannelsessted skal være akkrediteret af en af de regionale akkrediteringsorganisationer, da uddannelser fra regionalt akkrediterede institutioner generelt godkendes over hele USA, eller
  • Det videregående uddannelsessted skal være akkrediteret af en akkrediteringsorganisation, der er medlem af Council for Higher Education Accreditation (CHEA) og dermed lever op til de standarder og procedurer for kvalitetssikring, som medlemskab af CHEA forudsætter.

Uddannelsessteder, som er akkrediteret af organisationer, som er på US Department of Education’s (DoE) liste over godkendte akkrediteringsorganisationer, kan kun anerkendes, hvis de opfylder et af de to ovenstående kriterier. Det skyldes, at optag på DoE’s liste opfylder et bredere formål, herunder muligheden for at uddannelsessteder og studerende kan opnå føderale lån og støtte, samt at optag på DoE’s liste ikke forudsætter samme kvalitetskrav til akkrediteringsorganisationernes praksis og procedurer som optag i CHEA.

Uddannelsessteder og uddannelser, som alene er akkrediteret af et state accrediting agency, kan ikke anerkendes, idet uddannelserne kun er garanteret anerkendelse i den pågældende delstat.

Offentligt anerkendte videregående tyske uddannelsessteder og videregående uddannelser findes i Hochschulkompass.

Universiteter

Offentligt anerkendte spanske universiteter og universitetsuddannelser findes i Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).

  • Vælg "Sección Universidades" og vælg universitetet i rullelisten "Universidades". Klik på "Consultar"
  • Klik derefter på "Ver títulos"

Det er muligt at søge på uddannelsestitel eller dele heraf i feltet "Filtro de títulos".

Det er også muligt at downloade et Excelark med alle universitetets offentligt anerkendte uddannelser.

Man kan også søge på uddannelsestitlen i "Sección títulos", og på universitetets fakulteter og studiecentre i "Sección centros".

Ikke-universitære uddannelsessteder

Offentligt anerkendte ikke-universitære uddannelsessteder og tilknyttede offentligt anerkendte uddannelser findes i Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios (RCD).

  • Vælg "Todo el territorio"
  • Skriv dele af uddannelsesinstitutionens navn i feltet "Nombre del centro". Klik på "Buscar"
  • Klik på institutionens navn i "Denominación Específica"
  • Rul ned til "Enseñanzas impartidas". Her fremgår de offentligt anerkendte uddannelser, som uddannelsesstedet udbyder

Hvis du har skrevet hele uddannelsesstedets navn i søgefeltet, og det er offentligt anerkendt, kommer du direkte til skærmbilledet med de offentligt anerkendte uddannelser.

Uddannelsessteder kan findes i databasen, selvom det ikke udbyder offentligt anerkendte uddannelser. Det gælder for eksempel en række spanske uddannelsessteder, hvor eksamensbeviset udstedes af et udenlandsk universitet. Disse uddannelser er ikke offentligt anerkendte i Spanien, da uddannelserne ikke er akkrediteret af de spanske myndigheder, og der derfor ikke udstedes en officiel spansk gradstitel efter endt uddannelse.

Títulos propios – IKKE offentligt anerkendte uddannelser

Spanske universiteter og private uddannelsessteder har ifølge spansk lovgivning tilladelse til at udbyde uddannelser, som de selv regulerer indholdet af og fastsætter prisen for. Sådanne gradstitler kaldes normalt Título/Máster Propio og er en efter-/videreuddannelse inden for et fagområde, hvor uddannelsesbeviset bliver udstedt af selve uddannelsesstederne. Disse uddannelser er ikke offentligt anerkendte i Spanien.

Títulos Oficiales/Universitarios – offentligt anerkendte uddannelser

Gradstitler (Títulos Oficiales/Universitarios) i Spanien udstedes af universitetsrektoren i den spanske konges navn. Sådanne grader er en officiel spansk gradstitel, hvilket indebærer, at den er offentligt anerkendt.

De fleste spanske universiteter opdeler på deres hjemmesider masteruddannelserne i másteres/títulos propios (ikke offentligt anerkendte) og másteres oficiales/universitarios (offentligt anerkendte).

Offentligt anerkendte statslige og private uddannelsessteder i Frankrig kan udbyde både offentligt og ikke-offentligt anerkendte uddannelser. Du skal derfor hente dokumentation fra uddannelsesstedet for uddannelsens offentlige anerkendelse.

Offentligt anerkendte uddannelser

Uddannelser, der leder til et diplôme national de l'enseignement supérieur francais og diplôme d'état, er statsligt regulerede, og eksamen er statskontrolleret. Blandt disse finder man les diplômes universitaires, som udstedes af universiteterne i navn af det ministerium, der har ansvar for de videregående uddannelser. De nævnte uddannelser er offentligt anerkendte.

Der findes også diplômes d’université, som ikke er offentligt anerkendte.

Les diplômes visés er offentligt anerkendte. Her er uddannelsen oprettet på initiativ af et privat uddannelsessted (école, institut), og har opnået offentlig anerkendelse af ministeriet med ansvar for videregående uddannelser (visa).

Du skal bede uddannelsesstedet om dokumentation for, at uddannelsen leder til et af ovennævnte diplômes. Derudover findes også offentligt anerkendte korte videregående uddannelser på 2 år, som leder til Diplôme universitaire de technologie (DUT) og Brevet de technicien supérieur (B.T.S.).

Ikke offentligt anerkendte uddannelser

Les diplômes d'université (D.U.) eller certificats d'école er oprettet på initiativ af uddannelsesstedet. Der er ikke tale om et nationalt diplom og derfor ikke en offentlig anerkendt uddannelse.

Uddannelsesstedet kan eventuelt få uddannelsen registreret i Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) med henblik på beskæftigelse. Denne registrering betyder ikke, at uddannelsen er offentligt anerkendt, jævnfør krav om offentlig anerkendelse ovenfor.
Tildeling af ”label de conferences des grandes écoles” er ikke en offentlig anerkendelse.

Master of Science (MSc) ikke er offentligt anerkendt i Frankrig, da der efter endt uddannelse alene udstedes et certificat d'école eller diplôme d'université.

På det schweiziske rektorkollegium swissuniversities’ hjemmeside findes en oversigt over offentligt anerkendte, videregående uddannelsessteder i Schweiz.

Hvis dit uddannelsessted fremgår af swissuniversities’ liste, anser vi i udgangspunktet både uddannelsesstedet og uddannelsen for at være offentligt anerkendt.

Private hotelskoler

I Schweiz anerkendes visse private uddannelsessteder kun regionalt. Det gælder eksempelvis private hotelskoler, som udbyder uddannelser inden for hotel-, restaurations- og turismebranchen. Hotelskoler skal derfor være offentligt anerkendte i den delstat – den kanton – hvor uddannelsen er udbudt. Hvis du søger om godkendelse af en uddannelse ved en hotelskole, skal du dokumentere, at hotelskolen er offentligt anerkendt af kantonen. Det er ikke tilstrækkeligt, at uddannelsen er akkrediteret af eduQua (Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen) eller udbydes i samarbejde med et akkrediteret universitet fra et andet land.

For eksempel har vi tidligere givet afslag på ansøgninger om godkendelse af uddannelser ved The Hotel Institute Montreux (HIM), fordi denne hotelskole ikke er anerkendt af kantonen Vaud, hvor den ligger.