Krav om fuldtidsstudie

Lige som i Danmark kan vi kun godkende en uddannelse i udlandet til SU, hvis den er tilrettelagt som fuldtidsstudie. Reglen om fuld tid gælder for hvert enkelt år i uddannelsen, og vi godkender derfor kun uddannelser, hvor hvert enkelt år er tilrettelagt som fuldtidsstudie

Sådan definerer vi et fuldtidsstudie

Når vi vurderer, om en uddannelse er et fuldtidsstudie, vurderer vi følgende:

I lande, der har tiltrådt Bolognaaftalen, er en uddannelse tilrettelagt som fuldtidsstudie, hvis den er normeret til 60 ECTS per studieår (12 måneder). Læs mere om ECTS på ufm.dk. Fra 1. januar 2019 har vi anset kravet om fuldtidsstudie for videregående uddannelser som opfyldt, selv om det enkelte studieår er tilrettelagt med ned til 54 ECTS-point. Det er dog en forudsætning, at det samlede uddannelsesforløb fortsat opfylder kravet om en gennemsnitlig fordeling på 60 ECTS-point per studieår. Det betyder for eksempel, at en 3-årig uddannelse skal være normeret til minimum 180 ECTS. Reglen er kun gældende på videregående uddannelser, hvor ECTS systemet anvendes.

Nogle lande har deres eget nationale creditsystem med angivelse af en fuldtidsnorm, som vi lægger til grund for vores vurdering.
For uddannelser i øvrige lande er det uddannelsesstedets egen fuldtidsnorm, sammenholdt med eventuelle nationale retningslinjer, vi tager udgangspunkt i, når vi vurderer, om der er tale om et fuldtidsstudie.

Fuldtidsnormen defineres i udgangspunktet som antal ECTS, credits eller tilsvarende, studerende skal være indskrevet per år for at være fuldtidsstuderende. Det vil sige, hvis uddannelsesstedets fuldtidsnorm er 30 credits eller tilsvarende per år, skal hvert studieår udgøre minimum 30 credits.

Uddannelsen må ikke være tilrettelagt som deltidsstudium det ene år og mere end fuld tid de andre år.

Nogle uddannelser (oftest i Storbritannien) udbydes med to forskellige varigheder afhængigt af, om de starter i januar/februar (forår) eller september/oktober (efterår). Kun i de tilfælde, hvor uddannelsen starter i begyndelsen af året, og hvor sommerferien ligger midt i uddannelsen, vurderer vi, at både den korte og den lange tilrettelæggelse lever op til kravet om et fuldtidsstudie. I disse tilfælde kan vi give SU til hele uddannelsen, det vil sige også til sommerferien i den lange tilrettelæggelse. Der kan kun gives udlandsstipendium svarende til normeringen for den korte tilrettelæggelse.

Uddannelsen skal kunne leve op til fuldtidsnormen, også i perioder hvor der er praktik eller studieophold i uddannelsen. Er for eksempel en fireårig bacheloruddannelse normeret til 180 ECTS, fordi der indgår et års praktik, der ikke giver ECTS, kan vi ikke godkende uddannelsen som fuldtidsstudie. En uddannelse på fire år skal give 240 ECTS.

Hvis en uddannelse bliver forlænget ved valg af praktik eller studieophold, skal uddannelsen være meritgivende med et tilsvarende højere antal ECTS eller lignende. Hvis uddannelsen forlænges med et år, skal den være normeret til yderligere 60 ECTS eller lignende.

Fuldtidsstudium i udvalgte lande og verdensdele

Nedenfor kan du læse om, hvordan udvalgte lande og verdensdele opgør studietid, herunder, hvor det kan være svært at dokumentere, at uddannelsen er et fuldtidsstudie.

Storbritannien er et af de få lande i Europa, der ikke har indført det fælleseuropæiske credit system ECTS. Storbritannien opererer oftest med creditsystemet kaldet CATS (Credit Accumulation and Transfer Scheme) oftest kaldet credits.

I Storbritannien er fuldtidsnormen per år 120 CATS på bachelorniveau og 180 CATS per år ved 1-årige masteruddannelser. For 2-årige masteruddannelser accepterer vi 240 CATS for hele uddannelsen. En uddannelse på kandidatniveau i Storbritannien har typisk en varighed på 1 år og opdelt i 120 CATS på undervisningsdelen og 60 CATS for specialet (dissertation) altså samlet 180 CATS. En uddannelse på kandidatniveau (for eksempel post graduate diploma) på 120 CATS uden dissertation vil også kunne leve op til kravet om et fuldtidsstudie.

Det er ikke alle britiske uddannelsessteder, der anvender betegnelsen ”CATS”, nogle anvender i stedet ”credits” eller ”units”. 4 units svarer som oftest til 120 CATS.

I USA er fuldtidsnormen per år ofte 24-30 credits på bachelorniveau og 18-24 credits på masterniveau. I din ansøgning skal det fremgå:

  • hvor mange credits hele uddannelsen er normeret til
  • hvor mange credits, der kræves per år for at være fuldtidsstuderende
  • hvordan credits er fordelt på hvert enkelt år af uddannelsen

Som udgangspunkt skal uddannelser leve op til uddannelsesstedets egen fuldtidsnorm, før vi vurderer, at de er tilrettelagt som fuldtidsstudium. Det er ikke nok, at uddannelserne defineres som ”full-time studies”, at studerende på uddannelsen har ”Full-Time Equivalency (FTE)” status, eller at man for at kunne få visum skal være registreret som studerende på fuld tid.

I lande, hvor ECTS anvendes, er uddannelsens ECTS-normering blandt andet udtryk for arbejdsbelastningen i uddannelsen. Enkelte masteruddannelser i USA lever ikke op til uddannelsesstedets egen fuldtidsnorm, fordi den samlede arbejdsbelastning i uddannelsesforløbet ikke fuldt ud indgår i beregningen af credits. Det kan for eksempel være en 2-årig masteruddannelse på 32 credits på et uddannelsessted, hvor fuldtidsnormen er 9 credits pr. semester, og den 2-årige uddannelse derfor burde være normeret til 36 credits for at leve op til uddannelsesstedets egen fuldtidsnorm. Af de 32 credits er ’thesis’ angivet til 2 credits. Det kan tyde på, at den fulde arbejdsbyrde i forbindelse med udarbejdelse af ’thesis’ ikke fremgår af det antal credits, thesis er normeret til (da 2 credits er meget lidt). Hvis det er tilfældet, skal du vedhæfte uddannelsesstedets egne oplysninger, når du søger. Dokumentationen skal entydigt vise, at arbejdsbelastningen per år i uddannelsen lever op til uddannelsesstedets fuldtidsnorm. Det vil sige, at uddannelsesstedet tydeligt skal forklare, hvordan uddannelsen er tilrettelagt på fuld tid, og hvorfor dette ikke er afspejlet i antallet af credits.

Flere asiatiske lande har i udgangspunktet en fuldtidsnormering for den samlede uddannelse. Det vil sige, at hvis du gennemgår hele uddannelsen på normeret tid og har opnået det normerede antal credits, har du været fuldtidsstuderende. Normering betyder i denne sammenhæng, at uddannelsen er bestemt til at vare et bestemt antal år (normeret varighed), og at man skal opnå et bestemt antal credits. Efter SU-reglerne skal hvert år af en uddannelse være på fuld tid. Det er derfor ikke tilstrækkeligt med dokumentation for et samlet antal credits over 2 eller 4 år og en angivelse af, at hele perioden er på fuld tid.

Hvis vi skal kunne behandle din ansøgning, skal du dokumentere, hvor mange credits/units eller tilsvarende, en studerende skal være indskrevet med per år for at være fuldtidsstuderende (fuldtidsnormen).

I flere sydamerikanske lande er der ikke en national fuldtidsnorm. For at vi kan behandle din ansøgning, skal du i din ansøgning uploade dokumentation for, hvor mange creditos/horas eller tilsvarende studerende skal læse per år for at være fuldtidsstuderende på uddannelsesstedet. Der kan i visse lande være ét krav til creditos/horas for undervisningen og et tilsvarende krav til creditos/horas for selvstudiet/forberedelsen. Det skal du uploade dokumentation for, når du søger om at få uddannelsen godkendt til SU.

De fleste israelske uddannelsessteder anvender credits, og flere har en amerikansk struktur, hvor fuld tid er 24-30 credits per år for bacheloruddannelser og 18-24 per år for kandidatuddannelser.

Du skal med din ansøgning uploade dokumentation for, hvor mange credits eller tilsvarende man skal være indskrevet med per år for at være fuldtidsstuderende (fuldtidsnormen).

Den nødvendige dokumentation

Det kan være vanskeligt at få den nødvendige dokumentation fra uddannelsessteder i Asien, Sydamerika og Israel. Hvis du ikke har uploadet tilstrækkelig dokumentation med din ansøgning, beder vi dig uploade yderligere dokumentation. I de tilfælde må du forvente en længere sagsbehandlingstid.