Sådan søger du handicaptillæg

Du søger handicaptillæg i minSU under søg SU - husk den afgørende dokumentation

Søg via computer

Log ind i minSU og søg handicaptillæg via en computer. Ikke alle ansøgninger, der er udfyldt via en mobil enhed, sendes til os. Læs om tekniske problemer her.

Gå til minSU

Problemer med MitID

Har du problemer med mitID, kan du få hjælp hos MitID's hjælpeunivers her.

Søg SU først

Du skal have søgt SU til en videregående uddannelse eller dansk erhvervsuddannelse eller få slutlån til en videregående uddannelse for at kunne søge handicaptillæg.

Din dokumentation er afgørende

Det er afgørende, at du kan dokumentere din funktionsnedsættelse. Når du søger, er det vigtigt, at du uploader dokumentation, der udførligt beskriver din funktionsnedsættelse. Får vi den rette dokumentation, er vi hurtigere om at behandle din sag.

Læs om, hvordan vi vurderer ansøgninger om handicaptillæg.

Om dokumentation

Du skal vedhæfte aktuel lægefaglig dokumentation, der udførligt beskriver din funktionsnedsættelse. Det kan være: 

  • dokumentation fra hospital i form af journaloplysninger - log ind på sundhed.dk
  • et udskrivningsbrev (en epikrise) - log ind på sundhed.dk
  • en lægefaglig udtalelse
  • en speciallægeerklæring

Hvis din dokumentation beskriver din aktuelle tilstand udførligt, kan vi behandle din sag hurtigere. Dokumentation bør mindst indeholde:

  • din diagnose
  • hvordan din sygdom eller funktionsnedsættelse kommer til udtryk
  • hvilken behandling, du får
  • hvilken behandling, der er planlagt (hvis der er planlagt en)
  • hvordan din sygdom eller funktionsnedsættelse påvirker din erhvervsevne

En erklæring fra din egen læge vil som udgangspunkt ikke være nok, med mindre der for eksempel er tale om en betydelig funktionsnedsættelse på grund af en medfødt lidelse.

En udtalelse fra en psykolog kan indgå i vurderingen af ansøgningen, hvis den er underbygget af en udtalelse fra speciallæge i psykiatri.

Læs eventuelt mere om, hvordan du henter din journal fra sundhed.dk her

Har en speciallæge, et hospital eller lignende skrevet en journal om din funktionsnedsættelse, kan du muligvis finde den i e-journal på borger.dk under Min side. Alternativt kan du henvende dig til hospitalet og bede om en kopi af din journal. 

Hvis du tidligere har fået lavet en speciallægeerklæring for eksempel i forbindelse med en arbejdsskadesag, kan du vedlægge en kopi. Vi refunderer ikke udgifter til lægefaglig dokumentation, som du selv har skaffet, med mindre vi specifikt har bedt dig om det.

Hvis du har gennemgået en arbejdsevnevurdering, en arbejdsprøvning eller et revalideringsforløb, kan det også være med til at beskrive din funktionsnedsættelse. Du kan henvende dig til kommunen og bede om en kopi af din sag.

Du skal scanne al lægefaglig dokumentation, du ønsker, skal indgå i vores vurdering af din ansøgning. Du skal samle dokumentationen i én pdf-fil per behandlingssted (også selvom der er flere behandlere). For at lette sagsbehandlingen beder vi dig navngive filen efter behandlingssted og din funktionsnedsættelse.

Hvis du har problemer med at uploade din fil, kan den være lavet forkert - læs mere her.

Hvis du ikke kan skaffe lægefaglig dokumentation, vil sagsbehandlingen af din sag blive væsentligt forlænget af, at vi skal hente de nødvendige oplysninger. Har du ikke dokumentation, skal du som minimum vedhæfte din egen beskrivelse af din funktionsnedsættelse og skrive, hvor du er i behandling på det tidspunkt, hvor du søger handicaptillæg.

Har vi ikke tilstrækkelig dokumentation til at afgøre din sag, vil vi sende en attest til dig som Digital Post via borger.dk, som du skal bede din læge udfylde. Vi kan også bede om yderligere oplysninger direkte fra hospital, speciallæge eller andet behandlingssted, eller bede dig deltage i en undersøgelse ved en uvildig speciallæge, der skal udarbejde en speciallægeerklæring. Du får altid en kopi som Digital Post via borger.dk til orientering.

Hvis du ikke medvirker til at skaffe de manglende oplysninger inden for den frist, vi har skrevet, træffer vi afgørelse ud fra de oplysninger, vi har. Det kan være i tilfælde, hvor du ikke går til egen læge med den fremsendte lægeattest eller deltager ved en speciallægeundersøgelse.

Hvis du har haft arbejde inden for det år, hvor du søger handicaptillæg, skal du vedhæfte seneste lønseddel fra din arbejdsgiver. Hvis du ikke har den seneste lønseddel, skal du vedhæfte et brev med oplysninger om, hvor meget du cirka har tjent.

Sagsbehandlingstid

Du kan følge med i, hvor langt vi er med at behandle sager om handicaptillæg og se sagsbehandlingstider på siden Status på behandling af sager her.

Søg igen

I nogle situationer skal du søge handicaptillæg igen:

Har du fået tildelt handicaptillæg som et midlertidigt tillæg, skal du selv søge om at få det forlænget, og du skal søge inden handicaptillægget udløber. Af hensyn til sagsbehandlingstiden anbefaler vi, at du søger i god tid, før dit midlertidige tillæg udløber. Du kan tidligst søge 3 måneder før, dit midlertidige tillæg udløber. Du søger i minSU og skal vedhæfte aktuel lægefaglig dokumentation for din funktionsnedsættelse. Herefter vil vi vurdere, om du fortsat er berettiget til handicaptillæg.

Har du tidligere modtaget handicaptillæg, men har haft orlov eller er startet på en ny uddannelse, skal du søge på ny, hvis du vil have handicaptillæg igen. Det gælder også, når du går fra bachelor- til kandidatdelen af din uddannelse. Du søger i minSU.

Er det mere end 12 måneder siden, du har fået SU og handicaptillæg, skal du vedhæfte aktuel lægefaglig dokumentation for din funktionsnedsættelse.

Hvis du søger SU i forbindelse med, at du skifter uddannelse, skal du søge handicaptillæg på ny. Hvis du forlænger din uddannelse, får tillægsklip eller slutlån, skal du også søge om at forlænge tillægget. Du søger i minSU.

Hvis du får varigt handicaptillæg og har fået udbetalt det inden for de seneste 12 måneder, vil du automatisk blive godkendt i den tildelte periode, når du søger i minSU.

Hvis du er bevilget midlertidigt handicaptillæg, og har mere end tre måneder tilbage inden tillægget udløber, vil du automatisk blive godkendt til handicaptillæg i den tildelte periode, når du søger i minSU.

Giv fuldmagt i din sag om handicaptillæg

Hvis du ønsker, at en af dine forældre eller en anden skal tage sig af din sag om handicaptillæg, kan du give en fuldmagt.

Hvis du giver en fuldmagt i din sag, sender vi alt materiale til din fuldmagtshaver. Du kan stadig selv sende materiale eller henvende dig, men svaret vil blive sendt til din fuldmagtshaver. Du kan kun give fuldmagt til én person.