Forhøjet årsfribeløb

Du får forhøjet dit årsfribeløb i en række særlige situationer

Du kan få et forhøjet fribeløb, hvis du:

  • har barn/børn under 18 år
  • modtager visse legater, erstatninger eller skolarstipendier
  • får SU afhængigt af dine forældres indkomst, og dine forældre har en høj indkomst
  • gør forsvarstjeneste i udlandet
  • modtager SU-ph.d.-stipendium
  • modtager løn for udførelse af særlige politiopgaver

Vi forhøjer automatisk dit årsfribeløb med en fast sats per biologisk barn eller adoptivbarn, du har, der er under 18 år - også selvom du ikke har forældremyndigheden. Du får forhøjet dit årsfribeløb for et helt år ad gangen. Det betyder, at selv om du bliver forælder i december måned, eller dit barn fylder 18 år i januar, så får du det forhøjede årsfribeløb for forældre.

Du kan få forhøjet dit årsfribeløb, hvis du har:

  • modtaget skattepligtige legater, stipendier eller lignende, som er givet med uddannelsesformål for øje. Det gælder også for Ø-støtte
  • fået skattepligtige udbetalinger (efter loven om arbejdsskadeforsikring eller efter loven om erstatningsansvar) - dette gælder dog ikke, hvis du modtager handicaptillæg
  • fået skolarstipendium

Vi kan forhøje dit årsfribeløb med den del af legatets beløb, som er skattepligtig indkomst. Det gælder både legater, skolarstipendie og stipendier.

Får du udbetalinger fra private forsikringer eller børnepensioner, kan vi ikke forhøje dit årsfribeløb.

Du søger om forhøjet årsfribeløb på grund af legater og lignende i minSU.

Hvis du ikke kan få højeste SU, fordi dine forældre tjener for meget, forhøjer vi automatisk dit årsfribeløb, med mindre du har valgt at få forhøjet dit SU-lån. Vi forhøjer dit årsfribeløb med forskellen mellem det, du får, og den højeste SU-sats. Får du for eksempel 480 kroner mindre om måneden end den højeste SU-sats, må du tjene 480 kroner mere om måneden ved siden af din SU.

Hvis du er under uddannelse på politiets grunduddannelse, kan du søge om at få forhøjet dit fribeløb med beløb, der svarer til det du tjener på at udføre særlige politiopgaver.

Line er 19 år og går på en ungdomsuddannelse, og derfor er hendes månedsfribeløb 7.510 kroner (i 2015-tal) i de måneder, hvor hun får SU. Hendes forældres indkomst er så stor, at hun kun kan få grundsatsen for SU til hjemmeboende - det vil sige 916 kroner per måned, hvis hun er startet på ungdomsuddannelsen 1. juli 2014 eller senere. Line kan vælge at tage et forhøjet SU-lån, gør hun ikke det, bliver hendes fribeløb automatisk sat op. Det forhøjede fribeløb vil gøre, at hun må tjene 1.628 kroner mere om måneden. Forhøjelsen svarer til den forskel, der er mellem den højeste SU-sats (på 2.544 kroner i 2015-tal) og det, hun får (de 916 kroner). Månedsfribeløbet, i de måneder hvor Line får SU, bliver derfor 9.138 kroner (7.510 + 1.628 kroner).

Har du indgået kontrakt med forsvaret om, at du skal stå til rådighed for konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver i udlandet, forhøjer vi automatisk dit fribeløb, hvis du sendes ud til disse opgaver. Forhøjelsen gælder for din indkomst (løn og feriepenge), som du har tjent i udlandet og de hertil knyttede missionsforberedelses- og afviklingsperioder, samt bonus du får udbetalt i henhold til kontrakten. Vi forhøjer beløbet, når Forsvarsministeriet har indberettet din løn til os. Kontakt Forsvarsministeriet hvis du har spørgsmål om indberetning af din løn.

Tjener du penge i forbindelse med øvelser eller uddannelse, eller får du rådighedstillæg, kan du ikke få forhøjet dit fribeløb, heller ikke selv om øvelsen foregår i udlandet.

Modtager du SU-ph.d.-stipendium inden, du får din kandidatgrad, forhøjer vi dit fribeløb med det beløb, du får. Det gælder også, hvis du får supplerende SU-Ph.D.-stipendium i forbindelse med rejseudgifter til studierejser i Danmark og udlandet. Derudover forhøjer vi dit fribeløb med de beløb, du får til rejseudgifter på studierejser – det er dog en betingelse, at du betaler skat af beløbene og gennemgår en uddannelse, der giver ret til SU, samme år.