Ændringer i din situation

Se videoen, der forklarer hvad du skal gøre, hvis du er ligestillet efter EU-retten, er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende og din situation ændrer sig:

Se en kort video, der forklarer hvad du skal gøre, hvis din situation ændrer sig:

Det er vigtigt, at du giver os besked, hvis der sker ændringer i din situation, der relaterer sig til din ligestilling. Du skal give os besked hurtigst muligt og sende os dokumentation for din nye situation. 

Du behøver ikke at søge om ligestilling igen, hvis du får nyt arbejde. Du skal dog informere os om din nye situation og sende dokumentation i form af din nye ansættelseskontrakt. Kan vi ikke godkende din nye ansættelse, træffer vi afgørelse om at standse din SU, og eventuelt for meget udbetalt støtte vil blive krævet tilbagebetalt.

Du får nyt arbejde: Tryk her for at sende dokumentation for dit nye arbejde

Stopper du på et tidspunkt med at arbejde, er det vigtigt, at du giver os besked hurtigst muligt og oplyser os om datoen for din sidste arbejdsdag.

Du stopper med at arbejde: Tryk her for at sende information om din sidste arbejdsdag

Bliver du uforskyldt arbejdsløs, kan du i nogle tilfælde bevare din arbejdstagerstatus i en periode. Det er en betingelse, at du, straks efter du er blevet uforskyldt arbejdsløs, melder dig ledig på jobnet.dk eller i dit lokale jobcenter med henblik på at finde ny beskæftigelse. Som udgangspunkt forventer vi, at du melder dig ledig senest 14 dage efter ophøret af din beskæftigelse.

Vær opmærksom på, at det også er en forudsætning for at kunne bevare din status som arbejdstager ved uforskyldt arbejdsløshed, at du har status som arbejdstager i perioden op din uforskyldte arbejdsløshed. Det betyder, at vi som udgangspunkt forventer, at du som minimum har arbejdet 10-12 timer hver uge i en sammenhængende periode på 10 uger op til din uforskyldte arbejdsløshed.

Vi foretager altid en konkret vurdering af, om du kan betragtes som arbejdstager i perioden op til din uforskyldte arbejdsløshed.

Hvis du bliver uforskyldt arbejdsløs, skal du med det samme sende:

  • dokumentation for, at du er blevet opsagt fra dit arbejde (kopi af opsigelse). Det skal tydeligt fremgå, hvornår du har/havde sidste arbejdsdag.
  • dokumentation for, hvilken dato du har meldt dig ledig på jobnet.dk eller i dit lokale jobcenter med henblik på at finde ny beskæftigelse. Du kan sende kopi af din ledighedsstatus fra jobnet.dk. Du finder den på www.jobnet.dk under planer og aftaler > Historik > Ledighedsstatus.

Vi opfordrer dig til at stå som "tilmeldt uden ydelse" på jobnet.dk.

Du bliver uforskyldt arbejdsløs: Tryk her for at sende dokumentation for din uforskyldte arbejdsløshed

Hvis vi vurderer, at du kan bevare din status som arbejdstager ved uforskyldt arbejdsløshed, er det vigtigt, at du fortsat er tilmeldt som ledig på jobnet.dk eller i dit lokale jobcenter. 

Hvis du ikke længere er tilmeldt jobnet.dk, mens du stadig er ledig, vil vi stoppe din SU og kræve eventuelt for meget SU tilbage.

Vi opfordrer dig desuden til aktivt at søge ny beskæftigelse i hele den periode, hvor du er uforskyldt arbejdsløs ved at:

  1. registrere din jobsøgning i din joblog på jobnet.dk løbende
  2. dokumentere din løbende jobsøgning ved eksempelvis at kunne fremvise kopi af fremsendte jobansøgninger, indkaldelse til jobsamtaler eller afslag på søgte jobs
  3. søge alle slags jobs, du kan bestride, det vil sige ikke kun inden for det fagområde, du har en uddannelse inden for

Går du i en periode ned i arbejdstid, fordi du er syg, skal du kunne dokumentere, at du er midlertidigt uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller ulykke for at kunne bevare din status som arbejdstager i din sygdomsperiode.

Vær opmærksom på, at det også er en forudsætning for at kunne bevare din status som arbejdstager i en periode, hvor du er midlertidigt uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller ulykke, at du har status som arbejdstager i perioden op til. Det betyder, at vi som udgangspunkt forventer, at du som minimum har arbejdet 10-12 timer hver uge i en sammenhængende periode på 10 uger op til din midlertidige uarbejdsdygtighed.

Vi foretager altid en konkret vurdering af, om du kan bevare din status som arbejdstager i tilfælde af midlertidig uarbejdsdygtighed som følge af sygdom eller ulykke.

Du kan blive bedt om at sende dokumentation for eksempelvis udbetaling af løn under sygdom, sygedagpenge eller andet, der dokumenterer, at du er uarbejdsdygtig i perioden.

Du bliver syg: Tryk her for at sende dokumentation for din sygdom

Vær opmærksom på, at det er en forudsætning for at kunne bevare din status som arbejdstager i en periode med ferie, at du har status som arbejdstager i perioden op til din ferie. Det betyder, at vi som udgangspunkt forventer, at du som minimum har arbejdet 10-12 timer hver uge i en sammenhængende periode på 10 uger op til din ferie. Vi foretager altid en konkret vurdering af, om du kan bevare din status som arbejdstager i din ferieperiode.

Når du har aftalt ferie med din arbejdsgiver, skal du sende en tro- og loveerklæring fra arbejdsgiveren, der angiver den præcise ferieperiode.

Du holder ferie: Tryk her for at sende dokumentation for din ferie

Du kan holde 6 ugers ferie per ferieår

Holder du ferie i en periode, vurderer vi, om du kan bevare din status som arbejdstager efter EU-retten. I vores vurdering kan vi som udgangspunkt inddrage op til seks ugers ferie per ferieår, som du skal kunne dokumentere, at du har afholdt. Holder du mere end seks ugers ferie i et ferieår, kan vi kun lægge vægt på de første seks uger af din ferie.

Din ferie skal afspejle din arbejdsuge

Du skal være opmærksom på, at din ferie skal afspejle den måde, du arbejder på. Det gælder også, hvis du ikke arbejder fem dage om ugen, hvor arbejdsfrie dage indgår i din ferie med et forholdsmæssigt antal. Det betyder, at når du skal holde ferie, skal du også bruge feriedage på dine ugentlige fridage. Du kan altså ikke vælge at strække din ferie over mere end seks uger.

Eksempel 1: Du arbejder to dage om ugen, mandag og tirsdag, og har derfor tre ugentlige fridage (onsdag til fredag). Når du skal holde en uges ferie, skal du også bruge feriedage på dine tre fridage, så en uges ferie svarer til fem feriedage.

Eksempel 2: Du arbejder normalt 10 timer om ugen og holder en uges ferie. Du skal derfor bruge fem feriedage, uanset hvor mange dage dine arbejdstimer er fordelt på i løbet af en uge.

Skal du på studieophold i udlandet som led i din danske uddannelse, kan du kun fortsætte med at modtage SU på baggrund af din status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, hvis du kan fortsætte med at udføre dit arbejde i samme omfang som hidtil, samtidig med at du er på studieophold i udlandet.

Når du modtager SU som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, skal du altid meddele styrelsen, hvis du stopper med at arbejde eller går ned i tid i forbindelse med studieophold i udlandet. Du skal oplyse om, hvilken dato du stopper med at arbejde og eventuelt sende dokumentation for dit studieophold os.

Studieophold i udlandet: Tryk her for at sende dokumentation for dit studieophold i udlandet

Skal du i lønnet praktik eller lønnet projektorienteret forløb som led i din uddannelse, uanset om det er i Danmark eller i udlandet, kan du ikke modtage SU i denne periode.

Skal du i ulønnet praktik eller ulønnet projektorienteret forløb, uanset om det er i Danmark eller i udlandet, kan du kun fortsætte med at modtage SU på baggrund af din status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, hvis du kan fortsætte med at udføre dit arbejde i samme omfang som hidtil, samtidig med at du er i ulønnet praktik eller projektorienteret forløb.

Når du modtager SU som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, skal du altid meddele styrelsen, hvis du stopper med at arbejde eller går ned i tid i forbindelse med praktik eller projektorienteret forløb i udlandet. Du skal oplyse om, hvilken dato du stopper med at arbejde og eventuelt sende kopi af praktikaftalen til os.

Du skal i praktik: Tryk her for at sende dokumentation for din praktik eller projektorienteret forløb

Hvis du bliver forælder, mens du er under uddannelse og tager orlov fra dit arbejde, skal du enten modtage barselsdagpenge eller løn under din barsel for at bevare din status som EU-arbejdstager i Danmark, mens du er på orlov fra dit arbejde.

Du kan blive bedt om at sende dokumentation for udbetaling af barselsdagpenge eller løn under din barsel.

Du går på barsel/orlov: Tryk her for at sende dokumentation for din barsel/orlov

Starter du på en ny uddannelse, skal du på ny ansøge om ligestilling med danske statsborgere.

Læs mere om, hvordan du søger under Sådan søger du.