Krav og retningslinjer for censorarbejdet

Det er uddannelsesinstitutionens ansvar at sikre, at nedenstående krav til censorarbejdet opfyldes, og at de anførte retningslinjer for sammensætning af censorkorpset og fordeling af censorarbejdet følges

En censor skal:

 • sikre, at kravene ved uddannelsens eksamener er i overensstemmelse med de formål og krav, som er fastlagt i studieordninger og lignende
 • sikre, at eksamener gennemføres i overensstemmelse med gældende retningslinjer for eksamen
 • sikre, at studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne
 • om karaktergivning og andre regler
 • rådgive om uddannelsens kvalitet og karakterfastsættelsen i forhold til arbejdsmarkedet
 • afgive censorindberetning om eksamensforløbet til uddannelsesinstitutionen
 • afgive udtalelse om eksamen ved behandling af klager over bedømmelse

For censorer gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og tavshedspligt.

Ved sammensætning af censorkorpset og fordeling af censorarbejdet skal det tilstræbes:

 • at der inddrages censorer fra flere uddannelsesinstitutioner og censorer fra det relevante arbejdsmarked ved tilrettelæggelse af censuren inden for en given uddannelse
 • at der jævnligt inddrages nye censorer ved fordeling af censorarbejdet
 • at der ikke forekommer individuel gensidig censur inden for en periode på to år
 • at der ikke forekommer individuel gentagen censur inden for en periode på to år ud over én eksamenstermin, et semester eller et halvår

Hvis en censor konstaterer, at der er forhold omkring en eksamen, der ikke opfylder de nævnte krav, eller hvis en censor får en formodning om, at der er væsentlige problemer eller mangler i institutionens varetagelse af en uddannelse, skal censoren afgive en indberetning om dette til uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen har herefter ansvar for at videresende censorens indberetning til Center for Uddannelsesstøtte i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, med sine bemærkninger.

Uddannelsesinstitutionen skal mindst hvert andet år holde møder med censorkorpset, som skal medvirke til en løbende dialog om udvikling af uddannelsen. Det er som minimum de censorer, der har været anvendt i de forgangne to år, der skal holdes møde med.