Første adgangsgivende uddannelse og 12 SU-klip

Læs, hvilke retningslinjer vi lægger til grund for at bestemme årstallet for din første adgangsgivende uddannelse og dermed, om du har ret til op til 12 klip ud over normeret studietid. Er du begyndt på din første videregående uddannelse inden den 1. juli 2014, er du allerede indplaceret i klippekortet, og du er ikke omfattet af reglerne beskrevet nedenfor

Er du optaget og indskrevet på din første videregående uddannelse senest 2 år efter din først afsluttede adgangsgivende uddannelse, kan du få udvidet din støttetid med op til 12 klip ud over din uddannelses normerede studietid.

Vi ser altid på årstallet for den adgangsgivende uddannelse, du først har afsluttet - også selv om det ikke er den, der konkret har givet dig adgang til at blive optaget på din videregående uddannelse.

Tidsgrænsen på de 2 år betyder, at du skal være optaget og indskrevet på din første videregående uddannelse inden udgangen af kalenderåret 2 år efter din først afsluttede adgangsgivende uddannelse.

Har du eksempelvis afsluttet din første adgangsgivende uddannelse i juni 2021, skal du senest være optaget og indskrevet på din første videregående uddannelse inden udgangen af 2023 for at have ret til de op til 12 klip.

Har du ret til de op til  12 klip, kan du bruge dem, hvis du for eksempel bliver forsinket i din uddannelse. Du skal være opmærksom på, at du kun kan bruge klippene, hvis du har klip tilbage i dit klippekorts overordnede ramme på 70 klip. Bemærk også, at reglerne for studieaktivitet er de samme, uanset om du har ret til klippene eller ej.

Om du har ret til op til 12 klip ud over normeret studietid til en videregående uddannelse, afhænger af en række ting som du kan læse om her.

Har du to gymnasiale uddannelser, er det det året for den første gymnasiale uddannelse, vi lægger til grund, når vi beregner din ret til de op til 12 klip. I udgangspunktet vil årstallet automatisk blive indhentet fra eksamensdatabasen i forbindelse med din indskrivning på din første videregående uddannelse, og du behøver derfor ikke gøre noget.

Har du en gymnasial uddannelse samt et eller flere gymnasiale suppleringskurser/-fag, er det året for den egentlige gymnasiale uddannelse, vi lægger til grund, når vi beregner din ret til de op til  12 klip. Vi ser bort fra efterfølgende supplering. I udgangspunktet vil årstallet automatisk blive indhentet fra eksamensdatabasen i forbindelse med din indskrivning på din første videregående uddannelse, og du behøver derfor ikke gøre noget.

I de tilfælde, hvor du har opnået og fået registreret et fuldt eksamensbevis, indhenter vi årstallet fra eksamensdatabasen, når du søger optagelse på en videregående uddannelse via Den Koordinerede Tilmelding/optagelse.dk.

Har du taget en fagpakke som supplering til en gymnasial uddannelse, er det årstallet for den gymnasiale uddannelse, vi lægger til grund, når vi beregner din ret til de op til 12 klip (se også afsnittet Supplering af en gymnasial uddannelse).

Hvis fagpakken i sig selv er adgangsgivende, er det året for det sidst beståede fag (som er relevant i forhold til optagelse på den pågældende videregående uddannelse), vi lægger til grund, når vi beregner din ret til de op til 12 klip.

Er der tale om enkeltfag, der ikke er registreret som en hel gymnasial eksamen, er det året for det sidst beståede fag (som er relevant i forhold til optagelse på den pågældende uddannelse), vi lægger til grund, når vi beregner din ret til de op til 12 klip.

Det er årstallet for FIF/GIF vi lægger til grund, når vi beregner din ret til de op til 12 klip.

Har du to adgangsgivende uddannelser, for eksempel både en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse, er det altid året for den gymnasiale uddannelse, vi lægger til grund, når vi beregner din ret til de op til 12 klip.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, og bliver du optaget på en videregående uddannelse på baggrund af en erhvervsuddannelse eller et andet ikke-gymnasialt adgangsgrundlag, er det afslutningsårstallet for adgangsgrundlaget/erhvervsuddannelsen vi lægger til grund, når vi beregner din ret til de op til 12 klip. Har du for eksempel to erhvervsuddannelser, vil det være årstallet for den første, vi lægger til grund, når vi beregner din ret til de op til 12 klip.

Hvis adgangskravet til en videregående uddannelse er en erhvervsuddannelse samt et eller flere fag på et specifikt niveau, vil det i udgangspunktet være årstallet for erhvervsuddannelsen, vi lægger til grund, når vi beregner din ret til de op til 12 klip. Det afhænger dog af, om det har været muligt at opfylde det specifikke fagniveau som led i erhvervsuddannelsen.

Er du nødt til at supplere i for eksempel enkeltfagssystemet, fordi det krævede niveau (for eksempel A/B-niveau) ikke har været udbudt som en del af erhvervsuddannelsen, vil det være årstallet for det sidst beståede fag, vi lægger til grund, når vi beregner din ret til de op til 12 klip.

Hvis der på den videregående uddannelse ikke er krav om en adgangsgivende uddannelse for at blive optaget, men optagelse for eksempel sker i forbindelse med en optagelsesprøve/-samtale, sker beregningen af retten til de op til 12 klip efter følgende retningslinjer (det samme er tilfældet, hvis du optages ud fra en individuel kompetencevurdering (IKV)).

Har du ikke en adgangsgivende uddannelse, skal du starte på en videregående uddannelse inden for seks kalenderår efter afslutning af folkeskolen (9. eller 10. klasse) for at have ret til de op til 12 klip.

Har du en adgangsgivende uddannelse (for eksempel en studentereksamen eller en erhvervsuddannelse), er det årstallet for ungdomsuddannelsen, vi lægger til grund, når vi beregner din ret til de op til 12 klip, som efter de almindelige regler. Årstallet for optagelsesprøven/samtalen kan ikke lægges til grund for beregningen.

Bliver du optaget på en videregående uddannelse på grundlag af en 12-årig uddannelse på en Rudolf Steiner-skole, er det årstallet for afslutningen af Steiner-uddannelsen, vi lægger til grund, når vi beregner din ret til de op til 12 klip.

Nogle optages betinget på en uddannelse, fordi det først er muligt at færdiggøre den adgangsgivende uddannelse efter ansøgningsfristen for Den Koordinerede Tilmelding (EUX, PAU med flere). Her bliver det kontrolleret, om du består din adgangsgivende uddannelse. Gør du ikke det, opfylder du ikke betingelserne for optagelse og derfor heller ikke i det pågældende år retten til de op til 12 klip i forbindelse med optag på den uddannelse, hvor du var betinget optaget.

Søger du optag på en videregående uddannelse på grundlag af et udenlandsk adgangsbevis, bliver du behandlet som alle øvrige ansøgere. Det betyder, at vi vurderer, om 2-årsfristen er opfyldt på baggrund af årstallet for dit adgangsgivende udenlandske eksamensbevis (for eksempel en studentereksamen) og året for start på din første videregående uddannelse i Danmark eller udlandet. Hermed ligestilles danske og udenlandske ansøgere. Er din første videregående uddannelse i Danmark for eksempel en kandidatuddannelse, vurderer vi således din ret til de op til 12 klip ud fra årstallet for din udenlandske gymnasiale uddannelse (eller tilsvarende) og startåret for din udenlandske bacheloruddannelse.

Hvis optagelse på den videregående uddannelse i Danmark kræver supplering ud over det udenlandske adgangsgrundlag på ungdomsuddannelsesniveau (VUC/hf/GSK) er det året for det sidst beståede fag, vi lægger til grund, når vi beregner din ret til de op til 12 klip.

Du kan i visse tilfælde få udvidet 2-årsfristen og dermed have ret til de op til 12 klip.

Følgende årsager kan give en udvidelse af 2-årsfristen:

  1. Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår
  2. Uddannelse med henblik på, samt udsendelse som led i, forsvarets internationale operationer
  3. Adoption eller barsel
  4. Længerevarende sygdom, herunder særlige forhold i tilknytning til et handicap
  5. Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende
  6. Træning til og deltagelse i Olympiske Lege eller Paralympiske Lege som elite- eller verdensklasseatlet udpeget af Team Danmark

Der skal være tale om, at du konkret er blevet forhindret i at begynde på en videregående uddannelse inden for 2-årsfristen. Udvidelsen omfatter den periode, som du kan dokumentere at være blevet forsinket af en af ovenstående årsager.

For så vidt angår særlige forhold i tilknytning til et handicap er det hensigten, at der vil kunne ses bort fra reglen om højst 2 år mellem den adgangsgivende uddannelse og den videregående uddannelse, hvis en studerende med handicap ikke er i stand til at begynde uddannelsen som følge af omfattende behandling, forværring af tilstanden, hospitalsindlæggelse, genoptræning, eller andre særlige handicaprelaterede omstændigheder, for eksempel manglende hjælpemidler. Det er ikke hensigten at se bort fra reglen om start på en videregående uddannelse senest 2 år efter afslutningen af den adgangsgivende uddannelse, hvis der ikke foreligger en konkret omstændighed, der hindrer, at du kan starte senest 2 år efter afslutningen af den adgangsgivende uddannelse.

Sådan søger du om at få udvidet 2-årsfristen

Du kan søge om at få udvidet 2-årfristen ved at logge på minSU og vælge menupunktet 'Søg SU' > 'Støttetid'. Du skal vælge en årsag til, at du har været forhindret i at begynde på din første videregående uddannelse senest 2 år efter afslutningen af din første adgangsgivende uddannelse. Du skal også uploade relevant dokumentation. Din ansøgning vil blive sendt til dit uddannelsessted, der skal træffe en afgørelse om, hvorvidt 2-årsfristen kan udvides.

Opfylder du ikke betingelserne for en udvidelse af 2-årsfristen, er du berettiget til SU til den normerede studietid for din uddannelse, men ikke de op til 12 klip ud over normeret studietid.

Nogle uddannelser har helt særlige optagelsesforhold, der gør, at 2-årsfristen kan udvides. Det gælder for eksempel politiuddannelsen, hvor der er et alderskrav på 21 år for at kunne blive optaget, Konservatorskolen, der kun optager studerende hvert 3. år eller videregående søfartsuddannelser, hvor der er tilknyttet et krav om fartstid. Udvidelsen af 2-årsfristen skal stå i forhold til årsagen og den periode, som den omfatter.

Du har ret til de op til 12 klip, hvis du bliver tilbudt en standby-plads eller får tilsagn om optagelse på en videregående uddannelse gennem Den Koordinerede Tilmelding inden for de første 2 år efter første afsluttede adgangsgivende uddannelse. Også selvom du først starter på den videregående uddannelse i det 3. år. 

Det skyldes, at det er tidspunktet for, hvornår du bliver optaget og indskrevet på uddannelsen (og altså ikke hvornår du starter), der er afgørende for, om du har ret til de op til 12 klip ud over normeret studietid.

Som udgangspunkt vil vi automatisk modtage oplysninger om, at du er blevet optaget via en standby-plads eller tilsagn om optagelse, når du er blevet indskrevet på din første videregående uddannelse.

Eksempel

Mohammed afslutter sin gymnasiale uddannelse i juni 2021. Den 5. juli 2023 søger Mohammed en videregående uddannelse.
Mohammed får tilbudt en standby-plads gennem Den koordinerede Tilmelding, men der bliver ikke plads på sommeroptaget i september 2023. Han får i stedet tilsagn om optagelse på samme uddannelse med uddannelsesstart i februar 2024 (vinteroptag).

Mohammed er altså blevet optaget og indskrevet på uddannelsen indenfor tidsfristen på de 2 år, selvom han først påbegynder uddannelsen i det 3. år. Han har derfor ret til de op til 12 klip.

I nogle tilfælde kan vi ikke umiddelbart fastslå, om du har ret til de op til 12 klip ud over normeret studietid, når du søger om SU til din første videregående uddannelse. Det kan for eksempel være, hvis vi ikke automatisk har fået oplysninger om årstallet for din adgangsgivende uddannelse. Du vil i første omgang blive tildelt en støttetid svarende til din uddannelses normerede studietid, så SU-udbetalingen og eventuelt befordringstilskud kan sættes i gang. Det kalder vi en foreløbig støttetid.

Hvis du får en foreløbig støttetid, vil du modtage et brev i forbindelse med din ansøgning om SU til din første videregående uddannelse. I brevet kan du læse om, hvad du kan gøre i din situation.