Sådan søger du

Læs, hvordan du søger udlandsstipendium og udlandsstudielån til studieophold i udlandet

Udlandsstipendium

Det er dit danske uddannelsessted, der vejleder dig om, hvordan du søger om udlandsstipendium til studieophold. Du kan ikke søge via styrelsen eller de skemaer, der findes her på sitet.

Dokumentation

Når du søger om at få udlandsstipendium til studieophold i udlandet, skal du dokumentere:

  • Merit. Dit danske uddannelsessted skal forhåndsgodkende, at dit udenlandske studieophold giver dig fuld merit på din danske uddannelse. Du skal vedlægge forhåndsgodkendelsen på merit, når du søger om udlandsstipendiet.
  • Optagelse. Du skal dokumentere, at du er optaget på det udenlandske uddannelsessted. Du skal selv søge om optagelse, og optagelsen må godt være betinget af betaling. Nogle uddannelsessteder udsteder ikke optagelsesbreve før kort tid inden semesterstart. I disse tilfælde kan du vælge at sende din ansøgning og den øvrige dokumentation af sted i god tid. Når du senere modtager dokumentation for, at du er optaget på den udenlandske uddannelse, kan du eftersende den.
  • Studieafgift. Du skal dokumentere den studieafgift, som det udenlandske uddannelsessted opkræver. Dokumentationen skal indeholde studieafgiftens beløb, datoen for hvornår beløbet skal betales og den tidsperiode studieafgiften dækker. Du skal desuden vedlægge dokumentation (faktura eller kvittering) for den studieafgift, du skal betale for første udbetalingsperiode (maksimalt 12 måneder svarende til 60 ECTS-point). Dokumentationen skal være stemplet og underskrevet af uddannelsesstedet.

Vi anvender de oplysninger, der fremgår af din faktura til at udbetale dit udlandsstipendium. Dækker din faktura et beløb for et helt år (60 ECTS-points), vil vi tildele dig udlandsstipendiet for hele året på én gang. Vi efterregulerer ikke det udbetalte udlandsstipendium, hvis der senere sker ændringer som følge af eksempelvis ændret valutakurs eller regulering af taxametersatsen ved årsskiftet.

Dokumentationen skal tydeligt vise, hvad studieafgiften dækker over. Du skal kunne dokumentere, at udlandsstipendiet og udlandsstudielånet kun dækker det, som det danske statsstilskud (også kaldet taxametertilskud) tilsvarende dækker på en dansk uddannelse (undervisning, bibliotek med videre). Det vil sige, at udlandsstipendiet og udlandsstudielånet for eksempel ikke dækker campusafgifter, transportomkostninger, forsikringer og lignende. Du kan eventuelt eftersende dokumentation for studieafgiften.

Studieafgifter der dækkes af udlandsstipendium og udlandsstudielån

Hvis du ikke har søgt SU

Har du ikke søgt SU til den uddannelse, du er i gang med, skal du også søge SU i minSU. SU-kontoret på dit uddannelsessted bruger din ansøgning til at vurdere, om du har mindst ét SU-klip og/eller en slutlånsrate tilbage. Dette er en betingelse for, at du kan få udlandsstipendium og udlandsstudielån.

Ønsker du ikke at få SU til din uddannelse i udlandet, skal du fravælge i minSU.

Frister for at søge

Du kan tidligst søge udlandsstipendium 12 måneder før studiestart. Det vil sige, at du tidligst kan søge ét år, inden dit studieophold starter.

Du skal senest have søgt udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån inden den uddannelsesperiode, som udlandsstipendiet og udlandsstudielånet skal gives til, er afsluttet. Udbetalingsperioden kan maksimalt være på 12 måneder. Uddannelsesperioden fremgår som udgangspunkt af fakturaen for betaling af studieafgift. Afslutningstidspunktet vil dog kunne afvige fra tidspunktet på fakturaen ved den af følgende begivenheder, der sker først:

  • du begynder et nyt semester/studieophold
  • du modtager afsluttende karakter eller forhåndsgodkendelse for studieopholdet fra den udenlandske institution, eller
  • du afbryder/bliver udmeldt af studieopholdet forud for den dato, studieopholdet oprindelig skulle afsluttes.

Udlandsstudielån

Du kan søge udlandsstudielån i minSU inden den uddannelsesperiode, som udlandsstudielånet skal gives til, er afsluttet. Læs under afsnittet ”Frister for at søge”, hvornår vi betragter en uddannelsesperiode som afsluttet. Du skal kun søge én gang, da denne ansøgning vil være gældende for alle senere ansøgninger om udlandsstipendium.

Du skal være opmærksom på, at du skal have søgt udlandsstipendium, for at kunne søge udlandsstudielån. Vi behandler først din ansøgning om udlandsstudielån, når du også har søgt udlandsstipendium og dette er kommet til udbetaling.

Læs mere om udlandsstudielån