Sådan behandler dit uddannelsessted din ansøgning

Der er tre trin under behandlingen af din ansøgning om udlandsstipendium

Der er følgende trin i forbindelse med ansøgning og udbetaling af udlandsstipendium:

 1. Betinget godkendelse af din ansøgning om udlandsstipendium til studieophold
 2. Foreløbig tildeling af udlandsstipendium
 3. Endelig tildeling af udlandsstipendium

Godkendelsen er betinget, fordi den afhænger af, om du er blevet optaget på uddannelsen under de forudsætninger, der lå til grund for din ansøgning om udlandsstipendium. Godkendelsen er desuden betinget af, at du indsender en faktura eller kvittering for betaling af studieafgift til de forhåndsgodkendte fag og har mindst ét SU-klip eller én slutlånsrate tilbage, når studieopholdet starter. Godkendelsen afhænger med andre ord af, at du opfylder betingelserne for at få udlandsstipendium, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Opfylder du betingelserne for at få udlandsstipendium, men har ikke vedlagt dokumentation for betaling af studieafgift i form af en faktura eller kvittering, får du et brev som Digital Post på borger.dk med tilsagn om det, der kaldes en ”betinget godkendelse”. I brevet kan du se det maksimale årlige udlandsstipendium der kan tildeles til denne type uddannelse. Det maksimale årlige udlandsstipendium svarer til det taxametertilskud danske uddannelsessteder får af den danske stat til tilsvarende uddannelser i Danmark (siden bevillingsreformen i 2019 omregnet efter fast faktor).

 

Den foreløbige tildeling betyder, at du kan få udbetalt første rate af udlandsstipendiet.

En betingelse for, at du kan få udbetalt første rate, er at du har dokumenteret, at du er blevet endeligt optaget på den udenlandske uddannelse. Det vil sige, at du skal kunne dokumentere, at du har accepteret tilbuddet om at blive optaget på uddannelsen og har vedlagt dokumentation for den studieafgift, du skal betale for første del af uddannelsen, maksimalt et år (svarende til 60 ECTS-point).

Vi sender dig et brev som Digital Post på borger.dk med din foreløbig tildeling, og her vil det fremgå, hvor meget af studieafgiften du maksimalt kan få udlandsstipendium til. Hvis udlandsstipendiet ikke dækker hele studieafgiften, kan du søge udlandsstudielån.

Du skal dokumentere den studieafgift, som det udenlandske uddannelsessted opkræver. Dokumentationen skal indeholde:

 • navn
 • CPR-nummer
 • uddannelsesstedets navn
 • fagene/studieretning (den officielle betegnelse på originalsproget)
 • studieafgiftens beløb
 • datoen for, hvornår beløbet skal betales, og
 • den tidsperiode studieafgiften dækker

Derudover er det vigtigt, at dokumentationen tydeligt viser, hvad studieafgiften dækker. Du skal kunne dokumentere, at udlandsstipendiet og udlandsstudielånet kun dækker det, som det danske statsstilskud (også kaldet taxametertilskud) tilsvarende dækker på en dansk uddannelse (undervisning, bibliotek med videre). Det vil sige, at udlandsstipendiet og udlandsstudielånet for eksempel ikke dækker campusafgifter, transportomkostninger, forsikringer og lignende.

Læs, hvilke afgifter udlandsstipendiet og udlandsstudielånet dækker.

Udbetaling

Udlandsstipendium udbetales op til 3 måneder før uddannelsesperiodens start.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få udbetalt udlandsstipendium for mere end et år (tolv måneder) ad gangen, hvilket svarer til en udbetalingsperiodes maksimale længde. En uddannelsesperiode har i udlandsstipendie-sammenhæng altså ikke noget at gøre med din uddannelses totale varighed (normering), men henviser udelukkende til den periode, udbetalingen af hver enkelt rate af udlandsstipendiet dækker.

Vi anvender de oplysninger, der fremgår af din faktura til at udbetale dit udlandsstipendium. Dækker din faktura et beløb for et helt år (60 ECTS-points), så vil vi tildele dig udlandsstipendiet for hele året på én gang. Vi efterregulerer ikke det udbetalte udlandsstipendium, hvis der senere sker ændringer som følge af eksempelvis ændret kurs eller taxametersats.

For at få en endelig tildeling af dit udlandsstipendium skal du dokumentere:

 • at du har betalt den studieafgift, stipendiet er bevilget til (i form af en kvittering fra uddannelsesstedet), og
 • at du ikke har fået refunderet hele eller dele af studieafgiften (hvis du for eksempel har afbrudt dit studieophold), og/eller
 • at du har studiefremdrift, hvis du læser i mere end et år. Dette betyder, at du har fulgt studiet og bestået eksamener. Udlandsstipendiet til andet år af dit studieophold kan kun tildeles endeligt, hvis du dokumenterer studiefremdrift for første år.

Når du har dokumenteret disse punkter, er udlandsstipendiet for den pågældende uddannelsesperiode endeligt tildelt. Du vil modtage et brev via Digital Post på borger.dk om, at udlandsstipendiet for den pågældende uddannelsesperiode er endeligt tildelt. Brevet om endelig tildeling sendes til dig, allerede når dit uddannelsessted i ansøgningen taster dato for modtaget kvittering. Det betyder, at du skal være opmærksom på, at du kan få brev om endelig tildeling ”for tidligt”, altså inden du har dokumenteret, at du ikke har fået refunderet tuition (ved afbrud eller ændring undervejs) eller har indsendt dokumentation for studiefremdrift (når uddannelsen varer mere end 1 år).

Når du afslutter

Når du afslutter studieopholdet, skal du være opmærksom på, at du skal dokumentere, at uddannelsen rent faktisk er afsluttet. Hvis du i stedet afbryder uddannelsen, skal du dokumentere, hvornår uddannelsen er afbrudt, samt om du har fået refunderet dele af eller hele den studieafgift, der er helt eller delvist dækket af udlandsstipendiet.

Kan du ikke dokumentere disse punkter, skal du betale udlandsstipendiet tilbage. Vi opfordrer dig derfor til at sende dokumentationen til os, så snart du har fået den. Kan du ikke få al dokumentationen på en gang, er du velkommen til at sende den ad flere omgange.

 

Udlandsstudielån

Når din ansøgning om udlandsstudielån modtages i minSU, bliver den behandlet, hvis du også har søgt udlandsstipendium, har indsendt en fyldestgørende dokumentation for studieafgift og udlandsstipendiet er kommet til udbetaling.

Ansøgningen om udlandsstudielån vil dermed tidligst blive behandlet og besvaret, når du også har søgt udlandsstipendium og indsendt faktura.

Hvis du har søgt udlandsstipendium og fået afslag på denne ansøgning, vil afslaget også omfatte en ansøgning om udlandsstudielån, da der kun kan søges lån til en uddannelsesperiode, der også er godkendt til udlandsstipendium. Du får dermed ikke et separat afslagsbrev, hvis du søger udlandsstudielån til en uddannelsesperiode, hvor du ikke er berettiget til udlandsstudielån, men i stedet et brev via Digital Post på borger.dk om tildeling, hvis du er berettiget til udlandsstudielån.

Hvis du har søgt udlandsstipendium, har indsendt fyldestgørende dokumentation for studieafgift, stipendiet er blevet udbetalt og din ansøgning kan godkendes, vil du få brev om tildeling som Digital Post på borger.dk, og du skal derefter godkende din personlige låneplan i minSU. Først når lånet er godkendt i låneplanen, vil du få pengene udbetalt.

Læs mere om udlandsstudielån