Du er forælder til en EU-/EØS-statsborger, der er arbejdstager i Danmark efter EU-retten

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du er forælder til en EU-/EØS-statsborger eller dennes ægtefælle - uanset hvilket land du selv er statsborger i

Vil du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere efter denne regel, skal du opfylde disse to betingelser:

  1. Dit barn skal være arbejdstager i Danmark efter EU-retten.
  2. Du bliver forsørget af barnet, der er arbejdstager i Danmark efter EU-retten, fordi du har et faktisk og reelt behov for, at han eller hun forsørger dig.

Det betyder begreberne

Med formuleringen "arbejdstager" mener vi også selvstændig erhvervsdrivende. Det er personer, der ifølge EU-retten kan betragtes som arbejdstagere i Danmark, eller som i særlige tilfælde kan have bevaret deres status som arbejdstager i Danmark.

Læs om arbejdstagerbegrebet.

Dit barn er dansk statsborger

En dansk statsborger, der arbejder i Danmark, er som udgangspunkt ikke arbejdstager efter EU-retten, men kan have opnået status som dette ved at have benyttet sin ret til fri bevægelighed. Har dit danske barn opnået status som arbejdstager i Danmark efter EU-retten, kan du også få SU efter reglerne om forælder til en arbejdstager som beskrevet ovenfor.

Læs mere om danske statsborgere, der har opnået arbejdstagerstatus efter EU-retten.

Hvis du får SU som forælder til en EU-/EØS-statsborger, skal du være opmærksom på, at din ret til SU er en afledt ret af dit barns status som arbejdstager. Det betyder, at du mister retten til SU, hvis dit barn mister sin status som arbejdstager i Danmark efter EU-retten.

Når du ansøger om SU, skal der være tale om, at du af særlige grunde har et faktisk og reelt behov for at blive forsørget af dit barn. Det er ikke nok, at dit barn blot påtager sig at støtte eller forsørge dig.

Du skal vedhæfte dokumentationen sammen med din ansøgning om ligestilling for udenlandske statsborgere, når du søger om SU efter denne regel. Du skal både vedhæfte dokumentation for selve forsørgelsen og dokumentation for, at du har et faktisk og reelt behov for, at dit barn forsørger dig.

Med formuleringen "forælder" mener vi slægtning i opstigende linje. Reglen gælder således både for forældre og bedsteforældre til en EU-/EØS-statsborger, der er arbejdstager i Danmark eller til arbejdstagerens ægtefælle uanset dennes statsborgerskab.

Sådan søger du

Læs om, hvordan du søger i minSU første gang.

Når vi vurderer, om du kan ligestilles efter EU-retten, ser vi på den dokumentation, du vedhæfter sammen med din ansøgning om ligestilling for udenlandske statsborgere. Det er derfor vigtigt, at du vedhæfter al den dokumentation, du ønsker, skal indgå i vores vurdering af din ansøgning om ligestilling. Dokumentation for at din forælder er arbejdstager, kan blandt andet være din forælders ansættelseskontrakt og lønsedler. Derudover bruger vi de oplysninger, folkeregisteret, Udlændingestyrelsen og Skattestyrelsen har registreret om dig og dine forældre eller din forælder.

Hvis du mener, at oplysningerne i folkeregisteret er mangelfulde eller forkerte, skal du henvende dig til folkeregisteret i den kommune, du bor i. Hvis du mener, at de oplysninger, Udlændingestyrelsen eller Statsforvaltningen har registreret, er forkerte eller mangelfulde, skal du henvende dig til Udlændingestyrelsen. Hvis du mener, at de oplysninger, Skattestyrelsen har registreret, er forkerte eller mangelfulde, skal du henvende dig til Skattestyrelsen.

Løbende kontrol

Når du får SU efter reglerne i enten nr. 2 eller 3, kontrollerer vi løbende, at din forælder fortsat opfylder betingelserne for at have status som arbejdstager i Danmark efter EU-retten. Kontrollen sker blandt andet via de oplysninger, din forælders arbejdsgiver indberetter til Skattestyrelsen om din forælders indkomst og arbejdstimer.

Hvis du ikke kan dokumentere, at du stadig opfylder betingelserne for at modtage SU, stopper vi din SU, og for meget udbetalt SU skal betales tilbage. Har du derfor fået udbetalt SU i en periode, hvor vi efterfølgende konstaterer, at din forælder ikke kunne betragtes som arbejdstager efter EU-retten, skal du betale denne SU tilbage.