Du er barn af en EU-/EØS-statsborger, der er arbejdstager i Danmark efter EU-retten

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du er barn af en EU-/EØS-statsborger, der er arbejdstager i Danmark efter EU-retten eller dennes ægtefælle, uanset hvilket land du selv er statsborger i

Vil du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere efter denne regel, skal du opfylde én af disse betingelser:

  1. Du skal være flyttet til Danmark, inden du er fyldt 21 år, samtidig med at en af dine forældre har eller havde status som arbejdstager i Danmark efter EU-retten, og din forælder også er eller var bosat i Danmark på tidspunktet.
  2. Du er under 21 år og bliver forsørget af din forælder, der er arbejdstager i Danmark efter EU-retten på ansøgningstidspunktet.
  3. Du er fyldt 21 år og bliver forsørget af din forælder, der er arbejdstager i Danmark efter EU-retten, fordi du har et faktisk og reelt behov for, at denne forsørger dig, på trods af at du ikke længere aldersmæssigt er et barn.

Får du SU som barn af en EU-/EØS-statsborger, skal du være opmærksom på, at din ret til SU er en afledt ret af din forælders status som vandrende arbejdstager. Det betyder, at du mister retten til SU, hvis din forælder mister sin status som arbejdstager efter EU-retten i Danmark.

Det betyder begreberne

Med formuleringen "arbejdstager" mener vi også selvstændig erhvervsdrivende. Det er personer, der ifølge EU-retten kan betragtes som arbejdstagere i Danmark eller som i særlige tilfælde kan have bevaret deres status som arbejdstager i Danmark.

Læs mere om arbejdstagerbegrebet.

Din far eller mor er dansk statsborger

En dansk statsborger, der arbejder i Danmark, er som udgangspunkt ikke arbejdstager efter EU-retten, men kan have opnået status som dette ved at have benyttet sin ret til fri bevægelighed. Har din danske mor eller far opnået status som arbejdstager i Danmark efter EU-retten, kan du også få SU efter reglerne om barn af en arbejdstager, som beskrevet ovenfor.

Læs mere om danske statsborgere, der har opnået arbejdstagerstatus efter EU-retten.

Med formuleringen "barn af" mener vi direkte efterkommer. Reglen gælder således for både børn og børnebørn af en EU-/EØS-statsborger, der er arbejdstager i Danmark eller af arbejdstagerens ægtefælle uanset dennes statsborgerskab.

Opfylder du betingelse nr. 1, har du opnået en ret til SU, fordi du er flyttet til Danmark, mens du er barn. Du beholder retten, så længe du fortsat er i Danmark, selvom din forælder er udrejst.

Det er dit nuværende ophold i Danmark, der gælder

Har du tidligere boet i Danmark, eksempelvis som barn, men er rejst ud af Danmark og nu kommet tilbage, skal du opfylde betingelserne på ny. Har du derfor været flyttet fra Danmark og nu er tilbage igen, skal du bosætte dig i Danmark, samtidig med at din forælder er arbejdstager i Danmark for at opfylde denne regel.

Når vi stiller krav om, at du skal være forsørget af din forælder, der er arbejdstager, skal du kunne godtgøre, at du er økonomisk afhængig af din forælder.

Hvis du er fyldt 21 år, når du ansøger om SU, skal der være tale om, at du af særlige grunde har et faktisk og reelt behov for at blive forsørget af din forælder, på trods af at du er voksen. Det er ikke nok, at din forælder blot påtager sig at støtte eller forsørge dig.

Du skal vedhæfte dokumentationen sammen med din ansøgning om ligestilling for udenlandske statsborgere, når du søger om SU efter en af disse regler. Dokumentationen skal vise, at din forælder forsørger dig. Hvis du er fyldt 21 år, skal du også sende oplysninger og dokumentation for din situation, der viser, at du har et faktisk og reelt behov for, at din forælder forsørger dig, på trods af at du er voksen.

Sådan søger du

Læs om, hvordan du søger i minSU første gang.

Når vi vurderer, om du kan ligestilles efter EU-retten, ser vi på den dokumentation, du vedhæfter sammen med din ansøgning om ligestilling for udenlandske statsborgere. Det er derfor vigtigt, at du vedhæfter al den dokumentation, du ønsker, skal indgå i vores vurdering af din ansøgning om ligestilling. Dokumentation for at din forælder er arbejdstager, kan blandt andet være din forælders ansættelseskontrakt og lønsedler. Derudover bruger vi de oplysninger, folkeregisteret, Udlændingestyrelsen og Skattestyrelsen har registreret om dig og dine forældre eller din forælder.

Hvis du mener, at oplysningerne i folkeregisteret er mangelfulde eller forkerte, skal du henvende dig til folkeregisteret i den kommune, du bor i. Hvis du mener, at de oplysninger, Udlændingestyrelsen eller Statsforvaltningen har registreret, er forkerte eller mangelfulde, skal du henvende dig til Udlændingestyrelsen. Hvis du mener, at de oplysninger, Skattestyrelsen har registreret, er forkerte eller mangelfulde, skal du henvende dig til Skattestyrelsen.

Løbende kontrol

Når du får SU efter reglerne i enten nr. 2 eller 3, kontrollerer vi løbende, at din forælder fortsat opfylder betingelserne for at have status som arbejdstager i Danmark efter EU-retten. Kontrollen sker blandt andet via de oplysninger, din forælders arbejdsgiver indberetter til Skattestyrelsen om din forælders indkomst og arbejdstimer.

Hvis du ikke kan dokumentere, at du stadig opfylder betingelserne for at modtage SU, stopper vi din SU, og for meget udbetalt SU skal betales tilbage. Har du derfor fået udbetalt SU i en periode, hvor vi efterfølgende konstaterer, at din forælder ikke kunne betragtes som arbejdstager efter EU-retten, skal du betale denne SU tilbage.