Du er tyrkisk barn af en tyrkisk arbejdstager

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du og din forælder er tyrkiske statsborgere, og din forælder er eller har været arbejdstager i Danmark, og du og din forælder har registreret bopæl i Danmark på ansøgningstidspunktet

Vil du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere efter denne regel, skal både du og din forælder være tyrkiske statsborgere.

Du skal desuden opfylde én af disse betingelser:

  1. Du er under 21 år på ansøgningstidspunktet og din forælder er eller har været arbejdstager i Danmark. Både du og din forælder skal have registreret bopæl i Danmark på ansøgningstidspunktet. Det skal desuden være registreret, at du har boet hos din forælder i Danmark på et tidspunkt, inden du søger om at blive ligestillet, men det er ikke en betingelse, at du stadig gør det.

  2. Du er fyldt 21 år på ansøgningstidspunktet og bliver forsørget af din forælder, der er eller har været arbejdstager i Danmark, fordi du har et faktisk og reelt behov for, at din forælder forsørger dig. Både du og din forælder skal have registreret bopæl i Danmark på ansøgningstidspunktet. Det skal desuden være registreret, at du har boet hos din forælder i Danmark på et tidspunkt, inden du søger om at blive ligestillet, men det er ikke en betingelse, at du stadig gør det.

Det betyder begreberne

Vi vurderer, om din forælder er eller har været arbejdstager på samme måde, som vi vurderer, om en person er arbejdstager i Danmark efter EU-retten.

Efter EU-domstolens praksis er det afgørende for, om en person kan anses for at være arbejdstager, at personen i en vis periode præsterer ydelser mod vederlag for en anden og efter dennes anvisninger.

Det er samtidig afgørende, at beskæftigelsen er faktisk og reel og ikke udgør det, EU-retten kalder et marginalt supplement.

Som udgangspunkt forventer vi, at din forælder arbejder minimum 10-12 timer hver uge. Da det efter EU-domstolens praksis er afgørende, at der er tale om beskæftigelse i en vis periode, forventer vi ligeledes som udgangspunkt, at din forælder har beskæftigelse i dette omfang hver uge i en sammenhængende periode på 10 uger.

I vores vurdering inddrager vi også kriterier, såsom om din forælder har ret til betalt ferie, løn under sygdom, arbejdsforholdets tidsmæssige udstrækning, samt om din forælder er dækket af en overenskomst. Ved vores vurdering lægger vi desuden vægt på, at din forælder hver måned har en bruttoindkomst af en vis størrelse. Den generelle pris- og lønudvikling i Danmark betyder, at lønningerne stiger løbende. Det tager vi hensyn til, når vi vurderer, om din forælder kan betragtes som arbejdstager efter EU-retten.

Med formuleringen "barn af" mener vi en tyrkisk statsborger, som er barn af en tyrkisk statsborger eller er barn af den tyrkiske arbejdstagers ægtefælle eller registrerede partner.

Hvis du er fyldt 21 år, når du søger SU efter denne regel, skal der være tale om, at du af særlige grunde har et faktisk og reelt behov for at blive forsørget af din forælder, på trods af at du er voksen. Det er ikke nok, at din forælder blot påtager sig at støtte eller forsørge dig.

Du skal vedhæfte dokumentationen sammen med din ansøgning om ligestilling for udenlandske statsborgere, når du søger om SU efter denne regel. Dokumentationen skal vise, at din forælder forsørger dig. Du skal også sende oplysninger og dokumentation for din situation, der viser, at du har et faktisk og reelt behov for, at din forælder forsørger dig, på trods af at du er voksen.

Sådan søger du

Læs om, hvordan du søger SU og ligestilling i minSU.

Under ligestillingsansøgningens punkt 9 (Samtykke og strafansvar) skal du skrive, at du vil søge ligestilling, fordi du er tyrkisk barn af en tyrkisk arbejdstager. Du skal også vedhæfte dokumentation for, at du opfylder betingelsen.

Når vi vurderer, om du kan ligestilles på baggrund af denne betingelse, foretager vi altid en konkret vurdering af alle sagens oplysninger.

Vi ser blandt andet på den dokumentation, du vedhæfter sammen med din ansøgning om ligestilling med danske statsborgere. Det er derfor vigtigt, at du vedhæfter al den dokumentation, du ønsker skal indgå i vores vurdering af din ansøgning. Dokumentationen kan blandt andet være en ansættelseskontrakt og lønsedler fra din forælders arbejdsgiver i Danmark. Vi bruger desuden oplysninger fra folkeregisteret og Skattestyrelsen.

Hvis du mener, at oplysningerne i folkeregisteret er mangelfulde eller forkerte, skal du henvende dig til folkeregisteret i den kommune, du bor i. Hvis du mener, at de oplysninger, Skattestyrelsen har registreret, er forkerte eller mangelfulde, skal du henvende dig til Skattestyrelsen.

Ikke SU med til udlandet

Er du ligestillet efter de danske regler, kan du ikke få SU med til en hel uddannelse i udlandet.

Ligestillingen kan falde bort

Hvis du søger om SU til en ny uddannelse og tidligere er blevet ligestillet med danske statsborgere efter de danske regler, skal du ikke søge om ligestilling igen.

Vær dog opmærksom på, at du skal søge om at blive ligestillet igen, hvis du har været rejst ud af Danmark i en sammenhængende periode på mere end to år, da din ligestilling falder bort herefter.