Eksempler på ansøgninger - krav om tilknytning

Læs nogle vejledende eksempler på studerende, der har fået vurderet deres tilknytning til Danmark, da de søgte SU til en uddannelse i udlandet

Nedenfor finder du en række eksempler på sager med studerende, der har søgt SU på baggrund af deres tilknytningsforhold til Danmark. Eksemplerne viser vores afgørelser, der alle er truffet på baggrund af skøn i forhold til hver studerendes hele sag, og der kan derfor være forhold ved din ansøgning, der gør, at vi vurderer anderledes, selv om din situation måske ligger tæt op ad eksemplerne.

Et sammenhængende0 ophold betyder, at du ikke er i udlandet for at studere eller arbejde et par uger om måneden eller i længere sammenhængende perioder ind imellem. At du har bopælsregistrering i Danmark er ikke tilstrækkeligt. Du skal have faktisk ophold i Danmark, som kan dokumenteres.
Vi har tidligere givet SU til en studerende, som ifølge CPR-registeret manglede få dage for at leve op til kriteriet, men som kunne fremlægge en skriftlig bekræftelse fra en skole i Danmark på, at vedkommende havde været til stede til undervisning de manglende dage.

Du kan få SU efter denne regel, hvis du er familiemedlem med en EU- eller EØS-statsborger, der ikke har bopæl i Danmark, men er arbejdstager i Danmark (en grænsearbejder). Det er en betingelse, at familiemedlemmet krydser grænsen mindst en gang om ugen for at komme på arbejde. Dit familiemedlem skal have arbejdet i Danmark eller drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark i mindst 5 år inden for de sidste 7 år forud for det tidspunkt, du søger SU - og det er som udgangspunkt et krav, at dette familiemedlem har forsørget dig.
Vi har tidligere givet afslag til en studerende, som er familiemedlem til en EU-borger, som er ansat af en virksomhed placeret i Danmark, men som ikke krydsede grænsen mindst en gang om ugen for at komme på arbejde.

Begrebet skole omfatter i denne sammenhæng folkeskolen inklusiv 0. klasse/børnehaveklasse og ungdomsuddannelser (STX, HF mv.). Det omfatter ikke vuggestuer og børnehaver eller universiteter og andre videregående uddannelsessteder, der betragtes som højere læreanstalter.
Du skal have gået på en skole, der ligger i Danmark i en betydelig periode, og det må ikke være tilrettelagt som fjernundervisning selv om denne undervisning i mange tilfælde indebærer dansk sprog og dansk samfundsorientering.
Vi har tidligere givet SU til en ansøger, der havde gået syv år i en folkeskole i Danmark.
Vi har givet afslag til en studerende, som havde været ti måneder på en kunsthøjskole i Danmark. Afslaget skyldtes, at der ikke var tale om en skole i kriteriets forståelse af begrebet og at det heller ikke var en betydelig periode.

For at kunne modtage SU i udlandet ud fra dette kriterie, skal du dokumentere nær kontakt til andre familiemedlemmer end de personer, som forsørger dig . Der skal være tale om nære konktakter i en betydelig periode.
Korte ferieophold, eksempelvis tilbagevendende sommerferier hos bedsteforældre i Danmark, fejring af juleaftener eller egen konfirmation, betragter vi ikke som en betydelig periode og er derfor ikke omfattet.
En ansøgning baseret på for eksempel et enkelt ophold i seks måneder hos et familiemedlem i Danmark vil ikke umiddelbart blive godkendt.
Vi vil derimod se positivt på en ansøgning fra en studerende, der som barn har haft ophold hos for eksempel en bedstemor i Danmark eller en studerende, der for nylig har boet hos sin faster i Danmark i en betydelig periode.

Vi ser alene på dine økonomiske bånd til Danmark- ikke dine forældres eller andres økonomiske bånd. En bankkonto eller en børneopsparing i en bank med hovedsæde i Danmark vurderer vi ikke som et betydeligt bånd. Vi vurderer heller ikke modtagelse af sociale ydelser fra Danmark som et betydeligt bånd.
Vi vil se positivt på en ansøgning fra en studerende, der har drevet virksomhed i Danmark i for eksempel tre år og kan dokumentere det ved CVR-registrering, moms- og skatteindbetalinger. Her vil det være uden betydning, om du bor i Danmark eller i udlandet.

Her skal to aspekter være opfyldt: Arbejdet skal være af et vist omfang (for eksempel opgjort ved ugentligt timetal) og i en betydelig periode (fra ansættelses- til opsigelsesdato). Det er ikke nok at arbejde 3,5 timer om ugen eller at have et nuværende sommerferiejob på en cafe i Danmark i seks uger.
Vi har tidligere givet SU til en studerende, der havde arbejdet på fuld tid i Danmark i tre år. Det er uden betydning, om den studerende bor i Danmark eller i udlandet.

Er du meget tæt på at opfylde et eller flere kriterier, og viser du i din korrespondance med os, at du har betydelige danskkundskaber, kan vi ud fra en konkret vurdering skønne, at du har betydelig tilknytning til Danmark og dermed få SU til uddannelse i udlandet.
Vi har tidligere givet SU til en studerende, der havde gået seks år i folkeskole i Danmark, havde haft arbejde i Danmark i flere måneder på fuld tid og havde aftjent sin værnepligt i Danmark kort tid inden ansøgningstidspunktet. Disse tre forhold gjorde tilsammen at vedkommende formodentligt var integreret i det danske samfund og havde en særlig tilknytning til Danmark.