Krav om tilknytning til Danmark ved ansøgning om SU til uddannelse i EU/EØS-land uden for Danmark

Du kan opfylde kravet om tilknytning til Danmark, hvis du har haft mindst to års ophold i Danmark inden for de sidste 10 år, forud for du søger SU, eller hvis du opfylder et af de supplerende krav om tilknytning til Danmark

Er du:

 • dansk statsborger
 • EU- eller EØS-statsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, eller 
 • familiemedlem til en EU- eller EØS-statsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark 

- og vil du studere i et EU- eller EØS-land, kan du få SU til uddannelse i udlandet, hvis du har tilstrækkelig tilknytning til Danmark i relation til SU-reglerne. Dansk statsborgerskab er i sig selv ikke nok til at få SU med til uddannelse i udlandet. Som dansk statsborger har du en naturlig tilknytning, men i forhold til SU vi vurderer, om din personlige tilknytningen er tilstrækkelig til, at du opfylder et af de 7 tilknytningskrav. Gør du det, giver det dig ret til at få dansk SU med til uddannelse i udlandet.

Hvis du har tilstrækkelig tilknytning som EU- eller EØS-statsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark eller familiemedlem til en EU- eller EØS-statsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, skal du også kunne ligestilles med danske statsborgere.

Tilknytningskrav

Du anses for at have tilstrækkelig tilknytning til Danmark, hvis du opfylder mindst et af kravene nedenfor:

 1. Du har haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst to år inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet.
 2. Du er familiemedlem til en EU/EØS-statsborger, der:
  • har bopæl i et andet EU- eller EØS-land end Danmark og 
  • samtidig har været arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark i mindst 5 år inden for de sidste 7 år forud for ansøgningstidspunktet og
  • fortsat er eller har bevaret status som vandrende arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark efter EU-retten.
 3. Du har gået i skole i Danmark i en betydelig periode.
 4. Du har familiemedlemmer i Danmark ud over de familiemedlemmer, der forsørger dig, og du har haft nær kontakt med disse i en betydelig periode frem til ansøgningstidspunktet.
 5. Du har haft betydelige økonomiske bånd til Danmark i en betydelig periode.
 6. Du har haft arbejde i Danmark af et vist omfang og i en betydelig periode.
 7. Du har betydelig tilknytning til Danmark på baggrund af mindst et af kriterierne i punkt 3)-6), uden dog at opfylde kriteriet, og har betydelige danskkundskaber.

For at opfylde punkt 7 skal du være tæt på at opfylde mindst et af kriterierne i punkt 3-6. At have betydelige danskkundskaber er ikke sig selv nok til at opfylde kriteriet.

Når vi vurderer din tilknytning til Danmark, vurderer vi ikke dit personlige tilhørsforhold til Danmark og/eller din danske familie, men udelukkende om du opfylder betingelserne for tilknytning til Danmark i relation til SU-reglerne – det vil sige de 7 krav om tilknytning.

Du skal kunne dokumentere tilknytningen efter punkt 1–7.

Du skal dokumentere din tilknytning

Når du søger SU til en uddannelse i udlandet på baggrund af kravet om tilknytning, er det vigtigt at du vedlægger dokumentation for din tilknytning. Det er ikke tilstrækkeligt for eksempel at skrive i din ansøgning, at du har gået i skole i Danmark i ni år. Dette skal dokumenteres med eksempelvis afgangsbevis eller en skriftlig udtalelse fra skolen, hvori start- og slutdato fremgår.

Det er alene din tilknytning til Danmark, der skal vurderes. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at indsende dokumentation for at dine forældre eller andre har fast ejendom eller betaler skat i Danmark. Det dokumenter, at dine forældre har et økonomisk bånd til Danmark, men giver ikke oplysning om dine egne økonomiske bånd til Danmark.

Se, hvordan du sender skemaet til os her.