Eksempler på sager – arbejdstager ifølge EU-retten

Læs eksempler på ansøgninger fra udenlandske studerende, der har søgt SU på baggrund af deres status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende ifølge EU-retten

Er du arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende ifølge EU-retten, kan du få SU på lige fod med danske statsborgere.

Nedenfor kan du læse en række eksempler på sager med udenlandske studerende, der er EU-/EØS-statsborgere, og har søgt SU på baggrund af arbejdstagerstatus efter EU-retten. Eksemplerne viser vores afgørelser, der alle er truffet på baggrund af skøn i forhold til hver studerendes hele sag, og der kan derfor være forhold ved din ansøgning, som medfører en anden afgørelse, selv om din situation måske ligger tæt op ad eksemplerne:  

En italiensk statsborger rejser ind i Danmark i juli 2024. Den 26. august 2024 får han et arbejde 10 timer om ugen til en timeløn på 120 kr. I september 2024 begynder han at studere og søger om SU. Vi godkender, at han kan modtage SU som arbejdstager efter EU-retten fra september. Han kan derefter modtage SU, så længe han er under uddannelse og samtidig arbejder mindst 10-12 timer hver uge.

En tysk statsborger rejser ind i Danmark i april 2021 og får med det samme arbejde 12 timer om ugen. Da han i august 2021 starter på et studie, bliver han tildelt SU som arbejdstager efter EU-retten. I september stopper han sit arbejde uden at meddele os dette, hvilket vi først konstaterer i december 2021. Vi stopper derfor SU’en og den studerende skal betale SU tilbage for september til december måned, da han i denne periode ikke kunne betragtes som arbejdstager.

En spansk statsborger rejser ind i Danmark i januar 2023. I februar 2023 begynder hun at studere, men har ikke et lønnet arbejde og kan derfor ikke godkendes som arbejdstager efter EU-retten for at få SU. Den 2. april 2023 får hun et arbejde på 12 timer om ugen, hvorefter hun søger om SU for samme måned. Vi godkender, at hun kan modtage SU som arbejdstager efter EU-retten fra april. Hun kan derefter modtage SU, så længe hun er under uddannelse og samtidig arbejder mindst 10-12 timer hver uge.

En svensk statsborger rejser ind i Danmark i marts 2021. Hun arbejder fra starten cirka 30 timer om ugen. I september 2021 bliver hun optaget på et studie og søger SU. Ved studiestart går hun ned i tid på jobbet og arbejder nu 8 timer om ugen. Det fremgår af ansættelseskontrakten, at hun ikke har ret til betalt ferie eller løn under sygdom, og at hun ikke er omfattet af en overenskomst. Hun får afslag på sin ansøgning om SU, da vi efter en konkret vurdering af alle sagens oplysninger om beskæftigelsen finder, at hun ikke kan betragtes som arbejdstager efter EU-retten sideløbende med studiet.

En ungarsk statsborger studerer i Danmark og får SU, da han er godkendt som arbejdstager efter EU-retten, fordi han arbejder 12 timer om ugen. I maj 2021 bliver han opsagt uden at give os besked. I forbindelse med vores kontrol af hans arbejdstagerstatus konstaterer vi i november 2021, at han ikke har haft arbejde fra juni til og med oktober 2021, at han ikke straks efter opsigelsen meldte sig ledig på www.jobnet.dk eller i det lokale jobcenter, og at han ikke har været aktivt jobsøgende. Vi konstaterer dog også, at han fra 1. november 2021 har fået et nyt arbejde med 15 timer om ugen. Hans SU for perioden fra juni til og med oktober 2021 skal derfor betales tilbage, men han fortsætter med at få SU fra 1. november 2021, hvor han igen opfylder betingelserne for at være arbejdstager efter EU-retten.

En norsk statsborger har det sidste år modtaget SU under sin uddannelse i Danmark, fordi hun har arbejdet ved siden af studiet og kunne betragtes som arbejdstager efter EU-retten. Hun bliver i februar 2021 opsagt fra sit arbejde på grund af manglende opgaver. Hun oplyser straks til os, at hun er blevet afskediget og søger nyt arbejde. Vi beder hende om at sende os dokumentation for, at hun er blevet uforskyldt arbejdsløs, at hun straks herefter meldte sig ledig på www.jobnet.dk eller i det lokale jobcenter, og at hun er aktivt jobsøgende. Vi vurderer herefter løbende, om hun fortsat kan betragtes som arbejdstager efter EU-retten.

En statsborger fra Polen får SU i to år til sin uddannelse, da hun arbejder 15 timer om ugen og kan betragtes som arbejdstager efter EU-retten. I februar 2021 skal hun i seks måneders ulønnet praktik i USA, og hun holder derfor orlov fra sit arbejde fra februar til juli 2021 og oplyser os om dette. Hun kan ikke få SU i denne periode, fordi hun ikke er arbejdstager i Danmark. Når hun kommer tilbage fra USA og genoptager sit arbejde sideløbende med studiet, kan hun igen modtage SU.

En fransk statsborger har i 2023 startet en virksomhed i Danmark og søger nu SU til den uddannelse, hun netop er startet på. Hun sender dokumentation for, at der er økonomisk aktivitet i virksomheden i form af fakturaer og bilag for udgifter for indeværende år. Hun sender derudover kopi af alle kontrakter, hun har indgået med samarbejdspartnere/kunder samt et budget, der viser hendes forventede månedlige indtægter og udgifter for de kommende 12 måneder. Det fremgår af dokumentationen, at hun forventer en årlig omsætning på 72.000 kr. svarende til 6.000 kr. om måneden.

Vi foretager en konkret vurdering af den sendte dokumentation. Vi vurderer, at hun driver virksomheden regelmæssigt og seriøst og med det formål at opnå et økonomisk udbytte. Vi vurderer også, at omfanget af virksomhedens økonomiske aktivitet er af en sådan størrelse, at hun kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende. Vi vurderer derfor, at hun har godtgjort at have etableret sig som selvstændig erhvervsdrivende i Danmark efter EU-retten. Hun har således ret til SU til sin uddannelse, så længe hun fortsat driver sin virksomhed i samme omfang.