Genoptagelse af tidligere afgørelser

Har du fået afslag på at blive ligestillet med danske statsborgere, da du søgte om SU, har du nu mulighed for at få din sag genoptaget

Var dit afslag begrundet med, at du "ikke har haft ’sammenhængende registreret ophold i Danmark’", kan du få din sag genoptaget.

Folketingets Ombudsmand har i en undersøgelse af Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger bemærket, at betingelsen om ’sammenhængende lovligt ophold i Danmark’ ikke har været fortolket ens i en række sager.

Efter den gældende fortolkning kan der for EU-statsborgere udelukkende lægges vægt på ansøgerens ’sammenhængende lovlige ophold i Danmark’. Det vil sige den opholdsperiode, ansøgeren kan dokumentere at have været i Danmark, uanset hvad der måtte være muligt at få registreret ved folkeregistret og/eller udlændingemyndighederne.

Ovenstående gælder også for EØS-statsborgere og statsborgere fra Schweiz.

Ønsker du din sag genoptaget, skal du skrive til os på adressen:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København K.

Husk at vedlægge dokumentation for, hvornår og hvor længe du har haft et sammenhængende ophold i Danmark.

Var dit afslag begrundet med, at du ikke var "ægtefælle til en EU-statsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark", kan du få din sag genoptaget.

Folketingets Ombudsmand har i samme undersøgelse rejst tvivl om, hvorvidt det i tidligere afgørelser er blevet undersøgt, om danske statsborgere har benyttet sig af retten til fri bevægelighed over landegrænser ved at have været bosat i et af de andre EU-lande, så ægtefællen eller den registrerede partner kunne få ret til SU efter EU-retten (om at være ægtefælle til en EU-statsborger, der er arbejdstager i Danmark).

Bestemmelsen skal forstås således, at du kan have ret til SU, såfremt du er ægtefælle til eller i registreret partnerskab med en dansk statsborger i Danmark. Det forudsætter, at din partner har benyttet sig af retten til fri bevægelighed over landegrænser. Din partner skal have rejst mellem to EU-lande. Derudover skal du og din partner have boet sammen i et faktisk og reelt ophold i et andet af de andre EU-lande. Et kort ophold opfylder ikke betingelsen. Samtidig skal din ægtefælle være kommet tilbage til Danmark for at arbejde – ikke for at studere. Ovenstående gælder også for statsborgere fra EØS-lande og Schweiz.

Ønsker du din sag genoptaget, skal du skrive til os på adressen:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København K.

Husk at vedlægge dokumentation for, hvordan din danske ægtefælle har benyttet sig af den fri bevægelighed over landegrænser.